1.4.2004 :ךיראתב הנורחאל ןכדוע                                                                          
 
 

 
ןדיבא הביבא
לטיבא הנליא
קי'צראלוא ןולא
ריילוא ידלאב
םאיא
ןמנזייא רמת
ןייטשנייא קירא
(2) ןייטשנייא קירא
היצקפניא
(2) היצקפניא
דליה הפיא
לאלא ןירוק
ןייטשרבלא הווח
(2) ןייטשרבלא הווח
(3) ןייטשרבלא הווח
טנפלא יסוי
יקסרודמא ףסא
ףרענא
ופורפנא
הטסא
קורפא
בוגרא רהוז
(2) בוגרא רהוז
(3) בוגרא רהוז
(4) בוגרא רהוז
(5) בוגרא רהוז
דרא (יקי'צ) יעור
זרא תימע
יזרא הנדרי
לאירא ריאמ
יצרא המלש
(2) יצרא המלש
תודשא רהזי
רשא הריאמ
סקינתא
(2) סקינתא
(3) סקינתא
יקילבב יסוי
סקרקב קותמ ןטוב
ןייטשרוב קיימ
ןילייב ירוא
תושמשה ןיב
7 ריב
דנבולב
הניפ שאר זולב
ךולב ינוי
ןב הבהז
יאנב רתיבא
יאנב לבוי
יאנב דוהא
ןאינב ןח
ןוינב רימע
רפצב
רגרב הנד
הזורב דיוייד
יטרב הוולש
ןנימ רב
ןמרב ינב
יתב
34 הלואג
ןואג םרוהי
היאג
לטוב לטוג
ישימח סיג
תופרי'ג
(2) תופרי'ג
לאילמג ןרומ
וגנ'ג
ןפג ביבא
(2) ןפג ביבא
(3) ןפג ביבא
ךינורג המלש
ןירג
ןמרג לעי
סוניגורדנא יבוד
גגוד
ןיכוד ידקרא
(2) ןיכוד ידקרא
בלוד הווח
תואלפה ץראב הזילאיד
ןייד לארשי
ןיסאי ריד
ןומד תנע
לנוישנרטניא הנד
ץד השמו הנרוא
תנבל םיחאה
םיקיבשלובה
םייוליבה
םיניילבה
תיעבטה הרירבה
שחנ גדה
םינברודה
םידוהיה
הינוויה
תשרויה
ןמייה יס
(2) ןמייה יס
בייפ ייה
(2) בייפ ייה
התיפב םוקיה
שריה תירונ
הלודגה ריעה
תוניטלפה
יסול לש יסופה
זי'גויפר םירברפה
תויבוקה
קילקה
'ג גנידירה
וטועימב ערה
םוקאו
ןמטיו יבוק
גרבצריו ןליא
רנו יפר
רימז ןורי
רצחה יליוגנז
דדח תירש
יגח יער
הזח הרפוע
ןמטיח יזוע
ללחה יצולח
ןתלת שמח
ןח ןתיא
ינומעפו ינומרח
ונדלוט יבא
בייט טנינ
(2) בייט טנינ
סקפיט
אנט באז
יורט
עשוהי
הנוי ריאי
הפוי ינח
רהפי ףחש
לוחכ חרי
ינוקרי הפי
ינוקרי יעור
ישי יפש
ןהכ לעי
ןהכ ןתנ
תרווכ
לאמ'ג לאמכ
לכשה תייסנכ
יפסכ יתמ
ץכ יזו'ג
יול יליב
הדיל םתכ
בל רימע
תנובנבל
יול ידוד
יול ירמוע
ידרא-ןיול הרדה
קילול
וקספול לט
רודיל דדלא
רדיל ירבע
םינושריפ - רדיל ירבע
לא-ונל יתור
סקס הקינומ
רפסק רוטקוד לש תובנראה עפומ
יקומ
ןרמימ רימע
דנב סדסרמ
השמ םייח
הנישמ
(2) הנישמ
(3) הנישמ
(4) הנישמ
(5) הנישמ
(6) הנישמ
(7) הנישמ
ןמלבונ יש
רבמבונ
קורונ
דלפיונ קילומש
סאימחנ הסומ
 דורמינ
ינינ םעוניחא
(2) ינינ םעוניחא
םיילענ
רצנ יפא
תומלענ תודוקנ
רוטקרטה תמקנ
ןתנ ילוש
גבס קירטפ
 ףורחס ירב
היגרניס
ןומולס לאינד
עלס תבט
ןוסרדנס ינד
ןירדהנס
הגרס יבא
חרוא ירבוע
רזומ ףוע
םירפוע יבאו רתסא
ירטע ילג
(2) ירטע ילג
םעונו לבנע
רקילופ הדוהי
'ץנופ
(2) 'ץנופ
ילגוטרופ רפוע
סיטרופ
(2) סיטרופ
(3) סיטרופ
תונומת םובלא - ףורחסיטרופ
קיפ הקיבצ
ןמשיפ ןורי
ןוסרטיפ ינור
דלפ םעונ
?הדירולפ
המח הוורפ
רברפ הליש
יחרפ יתמ
רטומלרפ לבנע
לא-תפ ילא
תנפוצ
רוצ ןרע
ירפצ ילריש
בוק
ןלצרופ ישאיבוק
ןאווק
בגשמ תולוק
רלוק זר
המוק
(ןורכז רתא) המסוק
ןרוק היח
רליק
ןניק הנור
 (2) ןניק הנור
סומינולק
ןייטשניילק ימר
ןמרלק לגיס
ןלפק ימרי
ינרק הקימ
ץיבר תידוהי
סבור ינד
רנדור ימח
לטנזור יחצ
טילבטור הל'קנעי
רטור ןורש
דנלור תינור
ינור
סור איג
העור ינוי
רופקור
רעובה הנסהו לאזר ןורהא
רטכיר דרא
עבש
'ס ק"בש
האובנה יטוש
ירקוש רימס
ןשוש ינד
ינשוש קרב
רחש דדוע
זולבה יחילש
רימש רתסא
רירפש לבוי
 ןורש ליג
ןרות ןד
(2) ןרות ןד
ידית
םלסית
X תנומסת
Anti Society
Blush
Chaos Rabak
Crossfire
EZI
Fun
Funkapella
Geffen
Gospel Zombie
Grey
Infected Mushroom 
Izabo
Jimmi NonStop Band
Lehavoth
Man Alive
My Name Is Nobody 
My Second Surprise
Nail Within 
Orphaned Land
Rabies Caste
Rejuvenate
Rudi J
Sand Paper
Seek Irony
Tagua
The Astroglides
The Genders
The Johnsons
The Sixties
Under Pressure
Useless ID
Vik
Weird Chicken
 


 
ינבואר םיחא
 יצרא דה
ןוקילה
קסיד יקיז
יניטנבל
הלבייל
הדגמ
טקרייד הידמ
םימ
םיטילקת טלקמ
קסיד ענענ
ךופ
לוקונופ
סוטקק
ובמרק
ןויצמולש
Adama Music
Audio Collage
 BNE Records
Boori Music Production
Bomba/Klaat
Damdam Music
Earsay Records
Fact Records
Fast Music
LA4 Records
Man Of Israel Records
Mio Records
NMC
Pitch Music
ProgRock Productions
Track Productions
 תוברת ןיזגמ - וגמיא
ידניא
הביטנרטלא
היזורבמא
ילקיסומ טקא
יבורג
תיכיספה הילד
רוויעה תרשה
ילארשיה תורטיגה רתא
הקיZומ
המומ
לוקיסוימ
ןיווגניפ
רחא לילצ
זומת
לארשיב תיביטנרטלא תוברתל זכרמה - Asylum
Going Underground
Gutzy
Metal Provider
MP3 Music
Rockin' Rat
Solid Rock
םילארשי םירישל םידרוקא - ןוידרוקא
םידרוקא רתא - רימא
 ילארשיה םילימה רתא
םיירבע םירישל םילימה רתא
ורוג רטיג
הנורחאה הלימה
תורוטלבט - הינאמ-באט
תירבעב םירישל םילימה רתא - רטוריל
תירבעב םירישל םילימ - סקיריל
םיירבע םירישל םילימ
(2) םיירבע םירישל םילימ
םיריש תולימ
(2) םיריש תולימ
םידרוקאו םילימ
תעגל תוסנמש םילימ
םיירבע םיריש תולימ - שופיח עונמ
"תירבעב םיריש תולימל ליבומה רתאה" - לוגס
הרטיגל םיריש רפס
םיירבע םידרוקא - יעור
טנוריש
2001 םיריש
chords.up.co.il
Lyrics Archive Project
MP3 Music
תורוטלובט - MTK
YNET לש תילארשי הקיסומ םורופ
הלאוו לש תילארשי הקיסומ םורופ
ענענ לש תילארשי הקיסומ םורופ
זופת לש תילארשי הקיסומ םורופ
זופת לש תירבע הקיסומ םורופ
הלאוו לש ילארשי קור םורופ
זופת לש ילארשי קור םורופ
 Music Talk
 ישישה הלילה
הלאוו וידר
בלה לוק וידר
'ג תשר
Indymedia
Radi-Yo
88 FM
102 FM
106 FM

 
יבראב
טזולב
ןפ-ה'ג
הלמנה
תויחה תווח
10 ףתרמ
לוה יטיס
םורדניס
הבוהצ תללוצ
הילצרה טולמק
ביבא-לת טולמק
ענומת ןורטאית
Milestone
םיילארשי םירישב תויועטל רתאה - חיטבא
םיאקיסומ םודיקל לטרופה - ןזוא
ילארשיה עמשה רתא - םיינזוא
ם"וקא
דחא לכ - ןונרא קיפופ
םיעצבמ תויוכזל הרבחה - תולוכשא
ילארשיה םירמזה רתא
תילארשיה תוברתל הליהתה לכיה - ירולג
הבשחמל רמוח - צ"לגלג
YNET לש תילארשי הקיזומ םורופ לש םירופיסה תיירלג
םיזונגה םימובלאה
םיעוריא חול - המבה
YNET לש תילארשי הקיזומ םורופ םעטמ - עובשה תועפוה
לארשיב הקיסומה םודיקל רתאה - דנואז
"רישל קיספנ אל" ןונגסב ןודיח
דלונ בכוכ - רישל קיספנ אל
ילארשי קור טקיורפ - זוגל
הלאוו - םיעפומ חול
זוארק קילומש דגנ לארשי תנידמ
24 הקיסומ
םישדח םירצויל םחה תיבה - הניגנמ
םיעוריאו םיעפומ - הפמ
הקיסומ יקחשמ
תירבע היגלטסונ
תויטאריפ יטנא רתא - םיקיפ
םידלי יריש ילביטספ
לגיטספ
(רוביצב הריש ןוגרא) ירבעה רמזה בטימ - קרב ידרפ
הרוצ
הווחמ - הלב הלב וידר
םדקתמ קור
וננמז תב הקיסומלו ז'גל רפס תיב - ןומיר
ילארשיה םיגלטובה רתא - bootlegim.com
Israel Punk Scene
guitaristim.com
םיאקיסומ סקדניא - Musicians
ילארשיה םיטילקתה רתא - phono.co.il
zz